S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

ZAJÍMAVOSTI

arr3Co Vás ještě může zajímata mohlo by se hodit... ;-)     Vyrobte si domácí modelínu za pár korun      Dostaneme... arr3Perličky ze školky   Jarní květiny, jak je znají děti... Děti dostaly za úkol na druhý den, donést nějakou...

KONTAKTY

Zuzana Šafrová
tel: +420 607 065 720
napište nám
Inspirace pro učitelky

Obchodní podmínky

Smluvní podmínky

Zboží lze objednat přímo z Vašeho domova,  můžete nakupovat nonstop.
Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku. Stačí zboží vložit do ,,nákupního košíku,, pomocí tlačítka VLOŽIT DO KOŠÍKU.

JAK NAKUPOVAT

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce.
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím - viz. níže. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

Upozornění - pro elektronickou podobu dokumentů nelze využít práva vrácení zboží bez udání důvodu (např. pokud zjistíte, že se vám elektronická kniha nehodí). Za tím účelem slouží ke stažení ukázka na vyžádání nebo u každého produktu zvlášt, abyste se dokázali fundovaně rozhodnout.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby a u smluv o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost.

Dokumenty získáte v podobě PDF - Adobe Reader (dříve známý pod názvem Acrobat Reader) je volně dostupná aplikace pro čtení a tisk PDF dokumentů. … Zde si můžete zdarma stáhnout program Adobe Reader

 

Obchodní podmínky

1 - Obecná ustanovení


1.1. Tyto Licenční a všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") webu skolka-pripravy.cz, jehož provozovatelem je Zuzana Šafrová – Fyzická osoba se sídlem: V Kralupech nad Vltavou, V Olších 405 identifikační číslo: 66403898 - Živnostník nezaps. v OR, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.skolka-pripravy.cz- neplátce DPH (dále jen "provozovatel"), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran uzavřená mezi provozovatelem a jinou fyzickou osobou či právnickou osobou nacházející se v době využívání služby na území České republiky nebo Slovenské republiky (dále jen "uživatel") prostřednictvím webu www.skolka-pripravy.cz. Web je provozován na internetové adrese www.skolka-pripravy.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní webu.


1.2. Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky a další související právní vztahy při využívání služeb provozovatele poskytovaných prostřednictvím uživatelského rozhraní webové stránky www.skolka-pripravy.cz  nebo samostatné aplikace na nich umístěných (dále též jen „web"). Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem, jejímž předmětem jsou produkty nabízené v E-shopu na webu. Odchylná ujednání kupní smlouvy, jsou - li smluvními stranami akceptována, mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
1.3. Znění těchto podmínek může provozovatel měnit či doplňovat bez předchozího upozornění Uživatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek. Uživatel bere na vědomí, že změna VOP mu nebude oznámena a je povinen se před každým využíváním služeb na tomto webu seznámit s aktuálním zněním VOP.


2 - Základní pojmy


2.1. Službou se pro účely těchto podmínek rozumí zpoplatněná služba poskytovaná Provozovatelem spočívající ve zpřístupnění především elektronické knihy- bloku (viz. čl. 2, odst. 2) Uživateli pro jeho osobní potřebu a v poskytnutí oprávnění k využívání elektronické knihy uživatelem a to způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto podmínkách.  Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat produkty vyhovující normám, předpisům a nařízení, platných na území ČR.
2.2. Elektronickou knihou- blokem se pro účely těchto podmínek rozumí Provozovatelem Uživateli prostřednictvím webu individuálně zpřístupněné dílo převedené do datového elektronického souboru, a to ve formátech: Adobe PDF, PDF .  Není-li výslovně stanoveno jinak, může takové dílo také zahrnovat např. fotografie, grafiky, animace, zvukově obrazové záznamy či jiná díla.
2.3. Stahováním se pro účely těchto podmínek rozumí pořízení trvalého nebo dočasného datového souboru s dílem (elektronickou knihou - blokem) v elektronické podobě Uživatelem na jeho vyžádání. Stahování Provozovatel umožní Uživateli v rámci zaslání pomocí služby www.Úschovna.cz - Každý příjemce obdrží svůj vlastní link, ze kterého si  může zaplacené dokumenty stáhnout

3 - Uživatelský účet, registrace a nákup elektronických knih


3.1. Plná identifikace Uživatele (identifikační znaky) včetně adresy bydliště a čísla objednávky bude vložena do každé předmětné elektronické knihy, kterou si Uživatel na webu stáhne.
3.2. Registraci můžete provést vyplněním jednoduchého formuláře před odesláním objednávky přímo z košíku. nebo kliknutím na odkaz registrace.
3.3. Vyplňte požadované údaje a zvolte si  heslo. Heslo nesdělujte žádné jiné osobě. Zapomenete-li heslo, nebo se Vám nepodaří přihlášení, použijte odkaz zapomenuté heslo. Po zadání emailu, Vám bude zasláno nové heslo na e-mail uvedený při registraci. To si po přihlášení můžete změnit v nastavení svého účtu.
3.4.  Jako uživatel jste povinen/a ve vlastním zájmu zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Vašeho uživatelského účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetími osobami.
3.5. Po přihlášení můžete v té samé oblasti měnit v nastavení účtu údaje, hesla atp.. V sekci historie objednávek sledovat již uskutečněné  objednávky a sekci „mé knihy“ najdete všechny Vámi nakoupené knihy.
3.6. Vyberte si na webu e-knihu nebo e-knihy, které chcete koupit. Pro objednání e-knihy zvolíte na webu  elektronickou knihu, o které máte zájem (vložíte ji do „virtuálního košíku“ - nahoře vpravo). V okamžiku, kdy máte vybrány všechny elektronické knihy a chce zaplatit, tak kliknete na odkaz vedle košíku a přejdete „do košíku“ (další platební podmínky definuje. čl. 5 těchto podmínek). Po doručení platby očekávejte emailovou zprávu, do které jsou vepsány Vaše přístupové údaje ke stažení knihy.
3.7 Při registraci jste jako Uživatel povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Uživatel je povinen, pokud došlo ke změně registračních údajů, tyto údaje aktualizovat před dalším využívám služeb, pro které je registrace vyžadována. Vědomé uvedení nepravdivých, nesprávných či neúplných údajů může být postiženo podle příslušných právních předpisů a to včetně předpisů trestních.
3.8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (emailem) a heslem.
3.9. Provozovatel webu může uživateli zrušit uživatelský účet, pokud Uživatel poruší své povinnosti vyplývající z těchto VOP. Zejména se jedná o případy porušení autorského práva při zveřejňování elektronických knih na jiných internetových úložištích.
3.10. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to s ohledem na dobu nezbytně nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení na straně Provozovatele, kterou Provozovatel nemá povinnost ohlašovat.

4 - Poskytování a využívání služeb


4.1. Na webu je seznam děl (elektronických knih) nabízených Provozovatelem, a to včetně uvedení ceny služby pro jednotlivá nabízená díla. U každého díla je uvedena jeho bližší specifikace. Nabídka na poskytnutí služby ohledně jednotlivých děl je aktuální po dobu, kdy jsou tato díla zobrazována na webu.
4.2. Po obdržení platby bude uživateli zaslán elektronicky odkaz je stažení materiálu. Uživatel si může provést stažení díla (děl), a to i opakovaně v limitovaném čase.
4.3. Provozovatel je oprávněn poskytovat službu na základě smluvních vztahů se subjekty příslušných práv k dotčeným dílům, zejména s vydavateli.
4.4. Uživatel je oprávněn kromě stažení díla také ke zhotovení další kopie díla pro svou osobní potřebu. Uživatel bere na vědomí, že Tento materiál si může kopírovat, upravovat používat pro svou potřebu a práci.
Obecně lze tedy říci, že zhotovení záznamu, rozmnoženiny nebo napodobeniny díla není zásahem do autorského práva. Sdělování díla veřejnosti (např. zpřístupňování  materiálu prostřednictvím internetu) je již samozřejmě užitím díla ve smyslu autorského zákona a v případě, že se tak děje bez svolení autora, jedná se o zásah do autorských práv.

5. - Reklamace e-knih

Někdy se může stát, že něco nefunguje. K reklamaci můžete využít kontaktní formulář nebo nám můžete poslat email na na ucitelka-skolka@seznam.cz
Vaši reklamaci vyřídíme co nejdříve, nejvýše ovšem do 30 dní.
5.1. Jak přesně probíhá reklamace?
Podáte reklamaci – pomocí kontaktního formuláře, nebo nám zašlete e-mail s následujícími informacemi:
a) název elektronické knihy
b) popis vad – vašeho problému
Počkáte na rozhodnutí – do dvou pracovních dní od podání reklamace vám dáme vědět, že jsme reklamaci přijali a jak budeme postupovat dále. Rozhodnutí o reklamaci učiníme nejpozději do 30 dní od doručení e-mailu (zaslání formuláře) a doručíme vám jej elektronickou poštou.
Vrácení peněz či odstranění vady – pokud uznáme reklamaci jako oprávněnou, bez prodlení odstraníme vadu, jestliže to nebude možné, vrátíme vám do 5 pracovních dní od učinění rozhodnutí peníze. A to na číslo bankovního účtu, o které vás ihned požádáme.
O všech reklamacích vedeme záznamy a je možné je na žádost poskytnout (v elektronické formě).

Upozornění - pro elektronickou podobu dokumentů nelze využít práva vrácení zboží bez udání důvodu (např. pokud zjistíte, že se vám elektronická kniha nehodí). Za tím účelem slouží ke stažení ukázka na vyžádání nebo u každého produktu zvlášt , abyste se dokázali fundovaně rozhodnout.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby a u smluv o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost.

5.2. Vrácení e-knihy do 14 dní


Pokud si zakoupíte elektronickou knihu a nestáhnete si ji, máte nárok ji do 14 dní od přijetí (tj. po zpřístupnění odkazu pro stažení) vrátit – tedy odstoupit od kupní smlouvy.
V takovém případě vám vrátíme částku poníženou o skutečné náklady spojené s platbou, a to převodem na bankovní účet – o číslo vás požádáme obratem, případně jej můžete připojit přímo k oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

6. - Platební podmínky


6.1. Cena je uvedena u každého díla, a to v českých korunách  (všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH). Možnosti platby jsou zejména platba prostřednictvím platební karty nebo brány, či dobírkou . Více o platebních možnostech Jak nakupovat. Uživatel bere na vědomí, že rozsah platebních možností se může časem změnit.
6.2. V případě, že dojde k chybnému vyúčtování platby Uživatele, má tento právo na reklamaci platby. Takovouto reklamaci platby vyřídí Provozovatel bez zbytečného odkladu a o výsledku reklamace vyrozumí Uživatele na adresu elektronické pošty uvedené v uživatelském účtu Uživatele.
6.3. Provozovatel se zavazuje vystavit Uživateli daňový doklad na částku, kterou Uživatel zaplatí za zakoupenou elektronickou knihu či jiné zboží
6.4. Provozovatel není plátce DPH.

7.- Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení


Jak nám, jako poskytovateli a provozovateli obchodu www.skolka-pripravy.webnode.cz, ukládá zákon, osobní údaje uchováváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
7.1. Uživatel, který je fyzickou osobou, souhlasí s poskytnutím těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, platná emailová adresa, číslo bankovního účtu, a údajů potřebných pro systém plateb. Uživatel, který je právnickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých údajů: název společnosti, jméno odpovědné osoby, platná emailová adresa, adresa sídla společnosti, IČ, DIČ, (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
7.2. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely identifikace Uživatele týkající se zabezpečení proti kopírování, pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Provozovatelem.
7.3. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.
7.4. Zpracováním osobních údajů uživatele může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
7.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou.
7.6. Uživatel si je vědom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k provozovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu provozovatele.
7.7. Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem provozovatele na elektronickou adresu uživatele.

8.- Další práva a povinnosti smluvních stran


8.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
8.4.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.5.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. - Závěrečná ustanovení

Provozovatel je oprávněn k poskytování služby na základě živnostenského oprávnění.
Jsou-li některá ustanovení těchto Licenčních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
Uživatel je povinen se seznámit s těmito Licenčními podmínkami při registraci na webuwww.skolka-pripravy.webnode.cz a je povinen se jimi řídit. Při porušení má Provozovatel služeb právo zrušit uživatelský účet uživatele.

Kontakty na provozovatele: Zuzana Šafrová – Fyzická osoba OSVČ se sídlem: V Kralupech nad Vltavou, V Olších 405, (korespondeční adresa: Družstevní 521, Veltrusy, 27746) identifikační číslo: 66403898 - Živnostník nezaps. v OR, pro zprostředkování služeb, prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.skolka-pripravy.webnode.cz -nebo www.skolka-pripravy.cz  neplátce DPH (dále jen "provozovatel") Tyto VOP nabývají účinnosti od 1. 1. 2014

 

Zásady používání cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že naše stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies – malá množství dat, která naše stránky posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich stránek a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Využíváním stránek skolka-pripravy.webnode.cz souhlasíte se způsobem, jakým používáme soubory cookie, v souladu s těmito Zásadami používání souborů cookie. Pokud nesouhlasíte s takovým způsobem používání souborů cookie, pak doporučujeme, abyste si odpovídajícím způsobem upravili nastavení svého internetového prohlížeče. Pokud soubory cookie, které používáme, zakážete, může to mít vliv na funkčnost naších stránek....

Co jsou soubory cookies?
Cookie jsou soubory nebo informace ukládané ve vašem počítači (nebo jiném zařízení s přístupem na internet, jako je např. smartphone nebo tablet) během návštěvy stránek. Jsou obecně užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení. Soubory cookie obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, informaci o „životnosti“ cookie (tj. jak dlouho budou soubory cookie uloženy ve vašem zařízení) a hodnotu, kterou představuje zpravidla náhodně generované jedinečné číslo. Žádná z našich cookies použitých na našich stránkách přitom nesbírá informace, jež by obsahovaly Vaše osobní identifikační údaje. Soubory cookie mohou rovněž urychlit vaše příští návštěvy a zpříjemnit používání našich stránek.

K čemu soubory cookies používáme?
Cookies v žádném případě nevyužíváme k jiným, než čistě technickým účelům, nespojuje údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a provozuje cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Soubory cookie používáme k usnadnění využívání stránek a abychom mohli naše stránky a produkty lépe uzpůsobit vašim zájmům a potřebám. Na základě těchto informací vás nemůžeme identifikovat coby jednotlivce.

Druhy cookies
Existují dva druhy cookies – dočasné soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče a trvalé soubory cookie, které zůstávají uloženy ve vašem počítači déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů.
Trvalé soubory cookie nám pomáhají váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku, neumožňují však jakkoliv identifikovat vás osobně. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše stránky vašim zájmům a zabraňují opakovanému zobrazení stejné reklamy. Ani v tomto případě nemůžeme ovšem jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty. Nastavení používání cookies.
Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče.
Odkazy na jiné stránky

Naše webová stránka může obsahovat i odkazy na jiné stránky. Pokud použijete tyto odkazy, opustíte naše webové stránky. V takovém případě byste si měli uvědomit, že nemáme žádnou kontrolu nad těmito webovými stránkami. Proto nemůžeme být zodpovědný za ochranu a utajení jakýchkoli informací, které navštívil. Měli byste být opatrní a podívejte se na prohlášení o ochraně soukromí platné pro daný web.

MTU5ZD